Меню Затваряне

Проекти

Училището работи по следните програми и проекти:

Национални програми

1.“Заедно в грижата за ученика“ Модул1 „Създаване на индивидуално портфолио на ученика за проследяване на личните му постижения в начален етап.“

2. „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

3. схема „Училищен плод“ – доставка на плодове и зеленчуци за създаване на здравословни навици на хранене.

4. схема „Училищно мляко“ – доставка на мляко и млечни продукти за създаване на здравословни навици на хранене.

5. ИКТ в предучилищното и училищното образование“

6. „Иновации в действие“

Оперативни програми

1. ВG05M20P001-2.010-001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ ОП НОИР – Повишаване на професионалното развитие на педагогическите специалисти.

2. BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР – Допълнително обучение за преодоляване на пропуски в знанията по учебни предмети и мотивация за учене. 5 групи в начален етап по БЕЛ – 25 ученици; 4 групи в прогимназиален етап – 20 ученици

3. BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – Допълнителни занимания в клубове по интереси за повишаване на дигиталните умения

4. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проекти – прочети повече